slide image

Discover your potential then Exceed it

Україна

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Україна

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Україна

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри метеорології та кліматології
 

є багатогалузевим державним університетом, який надає інноваційну освіту учнів та випускників, що сприяє розвитку суспільства та особистості шляхом гармонізації відносин між людьми та природою, головного національного освітнього центру для підготовки фахівців з  гідрометеорології.





The ECOIMPACT project team at OSENU, in collaboration with the colleagues from TSNUK, KhSAU and AU – Plovdiv, is engaged in development of educational materials (short-term professional development sectoral courses) for end-users representing weather-sensitive sectors of economy (both enterprises and administration). The course of Weather Pattern Impact on the Rural Economy will relate outcomes from cutting-edge atmospheric science with sector-specific economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

Моделювання гідрометеорологічних процесів та явищ

Метою дисципліни є формування у аспірантів цілісної системи знань з загальних принципів побудови моделей, ознайомлення аспірантів з універсальними методологічними підходами, які дозволяють будувати адекватні моделі природних процесів та явищ, та ознайомлення з основними математичними методами реалізації цих моделей на практиці.

Курс

Виробнича практика

Метою виробничої практики є закріплення знань теоретичного матеріалу; знайомство з організаційною структурою оперативних прогностичних підрозділів; набуття навичок по складанню, обробці та аналізу оперативних матеріалів, використанню розрахункових методів діагнозу та прогнозу погодних умов, складання попереджень (прогнозів) про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (НЯ, СМЯ); збір даних для написання магістерської кваліфікаційної роботи та їх обробка.

До задач практики належать: вивчення структури організації бази практики і одержання навиків роботи в трудових колективах, ознайомлення з новими технологіями метеорологічних спостережень та методами обробки даних, ознайомлення з напрямками кліматичних досліджень в Україні, та досліджень України в Антарктиді, аналіз динаміки метеорологічних величин в сучасних умовах глобальних змін клімату, набуття навичок аналізу та прогнозу атмосферних процесів в умовах оперативної роботи, вивчення нових регіональних методів прогнозу погоди та схем обслуговування споживачів.


Курс

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ (Д/Ф)

Прогнози погоди, які складаються з урахуванням особливостей діяльності конкретних галузей народного господарства, називаються спеціалізованими. В залежності від впливу окремих метеорологічних величин і явищ  на роботу тих чи інших підприємств та установ вони можуть містити різноманітну прогностичну інформацію, яка використовується при плануванні народно-господарської діяльності на період дії прогнозу. 

Курс

СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ зф

У навчальному курсі «Середньо- та довгострокові прогнози погоди» наведені основні відомості про наукові школи, підходи та методи прогнозів від малої завчасності (3, 5, 10 діб) до кліматологічних (циркуляційна епоха) від основоположних до сучасних досліджень. У загальному в програму включено основні відомості про фактори та складові загальної циркуляції атмосфери (ЗЦА), що обумовлюють довготривалі зміни погоди. Особлива увага приділяється новим поглядам на проблеми середньо- та довгострокового прогнозу погоди на сучасному етапі розвитку та перспективам удосконалення існуючих методів прогнозування.
Курс

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В дисципліні «Методологія та організація наукових досліджень» викладаються теоретичні засади науки і  науково-дослідної діяльності, методологія та методи наукових досліджень, технологія організації, планування та виконання наукових досліджень, вимоги до складання звітів з науково-дослідних робіт, публікації отриманих результатів, принципи наукової етики.

Курс

КЛІМАТ УКРАЇНИ

Дисципліна присвячена вивченню особливостей клімату України та  прикладних аспектів його використання. Узагальнено основні кліматоутворювальні фактори і режим деяких кліматичних характеристик, зумовлених ними. Надано типи кліматів України за різними класифікаціями. Приділено достатню увагу кліматичним ресурсам для розв’язання деяких прикладних задач.  Викладено деякі особливості сучасних змін клімату на території країни.


Курс

РЕГІОНАЛЬНА СИНОПТИКА

Дисципліна «Регіональна синоптика» включає розглядання особливостей макроциркуляційних атмосферних процесів, процесів синоптичного масштабу та мезомасштабних процесів, які обумовлені дією орографії, над територією  Європи взагалі та Україною зокрема, а також суміжних географічних територій.

Курс

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ (З/Ф)

Прогнози погоди, які складаються з урахуванням особливостей діяльності конкретних галузей економіки та життєдіяльності, називаються спеціалізованими.

Курс «Спеціалізовані прогнози погоди» містить теоретичні положення, що лежать в основі методів прогнозу погоди в залежності від впливу окремих метеорологічних величин і явищ на роботу тих чи інших конкретних галузей економіки. Розділи курсу складено з урахуванням наукових основ побудови методів спеціалізованих короткострокових (у деяких випадках середньострокових) прогнозів погоди.

Особлива увага приділяється умовам виникнення та методам прогнозування  стихійних гідрометеорологічних явищ, даються рекомендації щодо використання сучасних удосконалених методів прогнозу.

Запропонований курс націлений на те, щоб сформувати у студентів, магістрів та спеціалістів в області метеорології професіональні навики та вміння щодо якісного оперативного обслуговування конкретних споживачів гідрометеорологічної інформації.


Курс

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Дисципліна «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України» належить до професійно-орієнтованого циклу підготовки та розрахований на магістрів всіх спеціальностей і спеціалізацій напряму 103 «Науки про Землю».

Курс

ДИНАМІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ КЛІМАТУ

В курсі „Динаміка та моделювання клімату” розглядаються глобальні процеси, які відбуваються в усіх складових кліматичної системи планети Землі – атмосфері, гідросфері, літосфері, кріосфері та біосфері, – та зумовлені як впливом зовнішніх кліматоутворювальних факторів (форсингами), так і фізичними властивостями цих компонентів системи. Надається сучасна наукова інформація про фізичні механізми впливу кліматоутворювальних факторів на глобальну кліматичну систему планети Землі та взаємодії між різними її складовими, а також про домінуючі в цій глобальній системі прямі та зворотні зв'язки та їх вплив на динаміку клімату Землі. Зосереджено увагу на нових задачах кліматології, а саме на питаннях пом'якшення впливу прогнозуємих змін клімату на людину та біосферу в цілому. Детально розглядаються різні підходи до моделювання кліматичної системи. Вивчаються різні моделі клімату та методи їх розв’язання. Крім цього, наводиться короткий опис головних, за сучасними уявленнями, причин змін клімату у минулому і можливі сценарії кліматичних змін у наступні сторіччя або навіть тисячоліття.

Курс

ГЕОФІЗИКА З ОСНОВАМИ АСТРОНОМІЇ

Блок змістовного модуля «Астрономія» є частиною природничо–наукової дисципліни «Геофізика з основами Астрономії». Цей курс є обов’язковим з освітньо–професійної підготовки студентів з спеціальністю «Науки про Землю»,103.

 

 


Курс

ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ, спец. "Геодезія та землеустрій"

Дисципліна "Обробка  та аналіз інформації" належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту вищої освіти на рівні бакалавра зі спеціальности 193 "Геодезія та землеустрій". Дисципліна знайомить студентів зі статистичними методами обробки та аналізу емпіричних даних з використанням відповідних статистичних алгоритмів для вирішення прикладних задач у сфері геодезії та землеустрою.

Курс

ФІЗИКА АТМОСФЕРИ З ЧЕРГУВАННЯМИ

Дисципліна «Фізика атмосфери з чергуваннями» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю». Предмет вивчення дисципліни - повітряна оболонка планети, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, а також взаємодія атмосфери з підстильною поверхнею.

Курс

МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ

Дисципліна «Метеорологія і кліматологія» належить до системи природничо-наукових і є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів спеціальності «Екологія», шифр 101. Знання, отримані при вивченні основ фізики атмосфери, необхідні для опанування спеціальних дисциплін екологічного напрямку, що формують фахівця у галузі охорони навколишнього середовища. Метою дисципліни також є підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для коректного врахування найважливіших результатів наукових досліджень в галузі формування, змін та коливань клімату, впливу на них природних та антропогенних чинників.

Курс

ФІЗИКА АТМОСФЕРИ

«Фізика атмосфери» відноситься до системи Спеціальна дисциплін спеціальності (ОДС-2) і є складовою частиною на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов'язковою в освітньо-професійної підготовки студентів за спеціальністю Науки про Землю.

«Фізика атмосфери» - формує основу фундаментальних знань про атмосфері і її взаємодія з   підстильної поверхнею, метеорологічних моніторинг на метеорологічних станціях, накопичення та обробки інформації для кліматологічних досліджень, а також для діагнозу і прогнозу стану атмосферного повітря.

Практична значимість дисципліни полягає в тому, що її засвоєння забезпечує формування «метеорологічних мислення» про навколишнє середовище, в якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в атмосфері і безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають факторами небезпечних і стихійних явищ.




Курс

МЕТОДИ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дисципліна "Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації" належить до системи природничо-наукових  і є складовою частиною державного стандарту вищої освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов*язковою  в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". Мета цієї дисципліни полягає у тому, щоб студенти отримали систему теоретичних знань з методів статистичної обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації й навичок щодо використання відповідних алгоритмів для розв*язання прикладних задач в науках про Землю.

Курс

МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ (розділ "Динамічна і синоптична метеорологія")

Мета дисципліни «Метеорологія і кліматологія (розділ  Динамічна та синоптична метеорологія засвоєння студентами-екологами основних закономірностей динаміки повітряних течій у вільній атмосфері та у граничному шарі атмосфери, вивчення закономірностей розвитку синоптичних процесів і обумовлених  ними змін погодних характеристик, а також методів  аналізу і короткострокового прогнозу.

Предмет вивчення дисципліни – повітряна оболонка планети – атмосфера, фізичні процеси, що відбуваються у цій оболонці, взаємодія атмосфери з підстильною поверхнею.

Курс

СИНОПТИЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ (МСГ-19)

В даному курсі викладаються основи наукових знань в області синоптичної метеорології. Розглядаються способи подання метеорологічної інформації у вигляді,зручному для синоптичного аналізу і прогнозу, основні  характеристики метеорологічних полів синоптичного масштабу, а також питання теорії виникнення, переміщення і еволюції синоптичних об'єктів.

Курс

СИНОПТИЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ (ГО)

В даному курсі викладаються основи наукових знань в області синоптичної метеорології. Розглядаються способи подання метеорологічної інформації у вигляді, зручному для синоптичного аналізу і прогнозу,  основні характеристики метеорологічних полів синоптичного масштабу, а також питання теорії виникнення, переміщення і еволюції синоптичних об'єктів.

Курс

ДИНАМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ

Динамічна метеорологія вивчає процеси, які відбуваються в атмосфері Землі, з врахуванням її особливостей, а саме бароклінності, обертовості, стратифікованості і наявності турбулентності в граничному шарі атмосфери .

Основною метою дисципліни є систематичне викладення основ динаміки атмосфери з застосуванням різнобічного математичного апарату і врахуванням експериментальних даних.

Головним завданням є побудова на основі законів гідромеханіки і термодинаміки теоретичних моделей процесів, які відбуваються в атмосфері, з подальшою експериментальною перевіркою цих моделей.


Курс

СИНОПТИЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ (6 семестр, денна форма навчання)

В дисципліні "Синоптична метеорологія" викладаються основні закономірності розвитку атмосферних процесів з метою завбачення (прогнозу) погоди. Розглядаються  задачі аналізу карт погоди, характеристики та взаємозв’язок полів метеорологічних величин, умови формування та еволюції об’єктів синоптичного аналізу - повітряних мас, атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів і пов’язаних з ними погодних умов.


Курс

Метеорологія і кліматологія (розділ "Динамічна і синоптична метеорологія")

Мета дисципліни «Метеорологія і кліматологія (розділ  Динамічна та синоптична метеорологія засвоєння студентами-екологами основних закономірностей динаміки повітряних течій у вільній атмосфері та у граничному шарі атмосфери, вивчення закономірностей розвитку синоптичних процесів і обумовлених  ними змін погодних характеристик, а також методів  аналізу і короткострокового прогнозу.

Предмет вивчення дисципліни – повітряна оболонка планети – атмосфера, фізичні процеси, що відбуваються у цій оболонці, взаємодія атмосфери з підстильною поверхнею.

Курс

Авіаційна метеорологія (інт)

В дисципліні «Авіаційна метеорологія» вивчається вплив фізичного стану атмосфери на діяльність цивільної  авіації, викладаються теоретичні та методичні основи якісного метеорологічного забезпечення польотів для  підвищення безпеки, регулярності та економічної ефективності повітряних перевезень, засвоються сучасні методи авіаційних прогнозів погоди.



Курс

Супутникова метеорологія (інт)

В дисципліні “Супутникова метеорологія”  викладаються  основні питання, що стосуються: видів та принципів отримання сучасної супутникової інформації; практичних методів застосування супутникової інформації; розпізнавання, діагнозу та прогнозу синоптичних процесів та процесів мезомасштабу, а також погодних явищ, стану підстильної поверхні та атмосфери за допомогою супутникової інформації.


Курс

Синоптична метеорологія

В дисциплине «Синоптическая метеорология» излагаются основные закономерности развития атмосферных процессов с целью прогнозирования погодных условий. Рассматривается природа крупномасштабных атмосферных процессов и явлений, которые с ними связаны, раскрываются их внутренние закономерности и процессы, в них всплывают. Последовательно рассматриваются основные характеристики полей метеорологических величин, процессы формирования и эволюции воздушных масс и связанных с ними погодных условий.


Курс

Синоптична метеорологія (Інт)

В дисципліні «Синоптична метеорологія» викладаються основні закономірності розвитку атмосферних процесів з метою прогнозування погодних умов. Розглядається природа великомасштабних атмосферних процесів і явищ, що з ними пов’язані, розкриваються їх внутрішні закономірності та процеси, що в них спливають. Послідовно розглядаються основні характеристики полів метеорологічних величин, процеси формування та еволюції повітряних мас і пов’язаних з ними погодних умов.


Курс

Підприємницька діяльність: розділ "Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України"

Основне завдання курсу – вивчення принципів і специфіки спеціалізованого метеорологічного забезпечення галузей економіки, методів оптимального використання метеорологічної інформації в господарській діяльності та оцінки її економічної корисності. Центральне місце в навчальній дисципліні відводиться вибору на підставі метеорологічної інформації найбільш вигідною господарської стратегії споживача, його оптимальних поточних виробничих рішень, а також оцінці одержуваної при цьому користі.


Курс

Кваліфікаційні магістерські роботи (грудень 2020 року)

Розділ містить кваліфікаційні магістерські роботи кафедри за грудень 2020 року

Курс

Курси підвищення кваліфікації для техніків-метеорологів АМСЦ України

Мета курсів з підвищення кваліфікації для техніків-метеорологів, які обслуговують цивільну авіацію України – ознайомлення фахівців, які вже володіють теоретичними знаннями та практичними навичками, що необхідні для якісного проведення метеорологічного забезпечення польотів, з новітніми розробками у технології метеорологічних спостережень.

Основна задача курсів - вивчення питань впливу метеорологічних умов на діяльність авіаційної галузі, знайомство з новими методами метеорологічних спостережень та обробки інформації, ознайомлення з сучасними радіолокаційними і супутниковими системами та ін.

Загальний обсяг навчального часу дорівнює 36 год., з них лекцій та практичних занять  35 год. і кваліфікаційний залік1 год.


Курс

Курси підвищення кваліфікації для синоптиків АМСЦ України

Категорія слухачів: синоптики АМСЦ України, які забезпечують метеорологічне обслуговування польотів в Україні.

 Мета програми – підвищення кваліфікації для синоптиків, які обслуговують цивільну авіацію України – ознайомлення фахівців, які вже володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками, що необхідні для якісного проведення прогностичного метеорологічного забезпечення авіаційної  галузі України, з новітніми розробками та методами прогнозування погоди.

 Основна задача курсів - вивчення питань впливу метеорологічних умов на діяльність суспільства, знайомство з новими методами прогнозу небезпечних явищ для різних регіонів України, засвоєння практичних навиків роботи мезомасштабними прогностичними моделями, поглиблення знань з використання сучасних супутникових систем та ін.

Курс

Основи гляціології

Гляціологія - наука про лід що формуються в природному середовищі на поверхні планети, в літосфері, атмосфері і гідросфері та природні системи, властивості та динаміка яких визначаються льодом.

Гляціологія вивчає закономірності утворення льоду, його склад та фізико-механічні властивості, поширення льоду на Землі, його генетичний розвиток і прогноз подальшої еволюції .


Курс